Aykut GÖKER

Özgeçmişi

e-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konuya ilişkin çalışmaları, sunuşları...

Cumhuriyet Bilim Teknik/Teknoloji'deki köşe yazılarım için devam ediniz...

Sunucu/YazarKonuSunulduğu Toplantı / Yer Aldığı YayınTarih
Göker, Aykut 1500’üncü Sayıya Selam Olsun... Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji 18 Aralık 2015
Göker, Aykut “Teknoloji Sorununa Genel Bir Bakış Denemesi” A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (SBF_KAYAUM) tarafından düzenlenen, 21. Yüzyıl için Planlama: 2015 / Güz Seminerleri kapsamındaki ‘Teknolojiye Nasıl Bakabiliriz’ konulu seminerde sunulmuştur; 12 Kasım 2015, SBF, Ankara. 12.11.2015
Göker, Aykut “Teknoloji Sorununa Genel Bir Bakış Denemesi” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (SBF_KAYAUM) tarafından düzenlenen, 21. Yüzyıl için Planlama: 2015 / Güz Seminerleri kapsamındaki ‘Teknolojiye Nasıl Bakabiliriz’ konulu seminerde sunulmuştur; 12 Kasım 2015, SBF, Ankara. 12 Kasım 2015
Göker, Aykut “Niçin Sanayileşemedik, Yenilikçi, Yaratıcı Bir Toplum Olamadık?” EMO Ankara Şubesi’nin düzenlediği Hocaların Hocası anısına Güney Gönenç Konferansı, 02 Aralık 2014, EMO Toplantı Salonu. 02 Aralık 2014
Göker, Aykut “Geleceği Öngörebilmek...Bilimde, Teknolojide, Sanayide…” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM) tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl için Planlama Kurultayı III’ün “Kaynaklar, Sanayi, Bilgi, Model” başlıklı 2. oturumunda sunulmuştur, 23-24 Ocak 2014, Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. Yıl Salonu. 24 Ocak 2014
Göker, Aykut Son 10 Yılda Sanayimiz Nerden Nereye Geldi? ARGE ve Yenilik Faaliyetleri Açısından Bir İrdeleme TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 2013 Sanayi Kongresi’nde (20-21 Aralık 2013) sunulmuştur. 20 Aralık 2013
Aykut Göker Yaratıcılık ve Yenilikçiliğin Kültürel Kökenleri ve Bizim Toplumumuz -Çözümleme Denemesi- II. Sürüm Kapak I. Sürüm: www.inovasyon.org; 31 Aralık 2012 // II. Sürüm: www.inovasyon.org; 24 Haziran 2013. 24 Haziran 2013
Göker, Aykut Yaratıcılık ve Yenilikçiliğin Kültürel Kökenleri ve Bizim Toplumumuz -Çözümleme Denemesi- II. Sürüm I. Sürüm: www.inovasyon.org; 31 Aralık 2012 //II. Sürüm: www.inovasyon.org; 24 Haziran 2013. 24 Haziran 2013
Tülay Akarsoy, Müfit Akyos, Aykut Göker Gezi: Sistemin İçinde ve Çok Katmanlı… / Bir Toplumsal Hareketlenmeyi İş Süreci (ya da Entelektüel Emek) Bağlamında Kavrayabilme Denemesi… Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 23 Ağustos, 30 Ağustos ve 06 Eylül 2013 tarihli sayılarında üç bölüm hâlinde yayımlanmıştır. Ağustos-Eylül 2013
Göker, Aykut “Mühendislik Eğitiminde ARGE, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Türkiye Gerçeği” TMMOB Sanayi Kongresi 2011 , “Sanayide Mühendisler ve Mesleki Eğitim” Oturumu’nda sunulmuştur, 17 Aralık 2011, Ankara.TMMOB Sanayi Kongresi 2011 Bildiriler Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Nisan 2012, Ankara, s. 159-162. 17 Aralık 2011
Göker, Aykut “Beyin Mezarlığı: Türkiye” Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri çerçevesinde yer alan “Beyin Gücü Mezarlığı: Türkiye” konulu “Düşünce Ortamı”nda sunulmuştur, 03 Kasım 2011, Ankara. Beyin Gücü Mezarlığı: Türkiye, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, Yayın No:3.3, Ankara, Mayıs 2012, s.7-14. 03 Kasım 2011
Göker, Aykut “Günümüz Koşullarında Sanayi ve Teknoloji Plânlamasında İki Çıkmaz Sokak...” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen 21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Kurultayı’nın “Sanayi ve Teknoloji Planlaması” konulu oturumunda sunulmuştur, 13-14 Mayıs 2011, Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. Yıl Salonu. 13 Mayıs 2011
Göker, Aykut “Ulusların Bilim, Teknoloji ve Yenilik(İnovasyon) Stratejileri / Politikaları: Kriz Sonrası için Öngörülen Geleceği Yaratabilmek” Atılım Üniversitesi, “Küresel Ekonomik Kriz ve Gelecek” Konulu Panel’de Yaptığı Sunuş, 25 Aralık 2009, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi, Ankara. 25 Aralık 2009
Göker, Aykut “Sanayide ARGE Faaliyetinin Teşviki ve Özgün Bir Teşvik Kurumu Olarak Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı” ‘Çelik, Tarık ve İlhan Tekeli (Ed.), Türkiye’de Üniversite Anlayışının Gelişimi II (1961-2007), TÜBA, Mayıs 2009 [ISBN 978 9944 252 28 7], Ankara’ içinde, s.443-565. Türkiye Bilimler Akademisi’nin izniyle www.inovasyon.org’ta yer verilmiştir. Mayıs 2009
Göker, Aykut Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politika Tasarımlarında ‘Üniversite-Sanayi İşbirliği’ Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi 2008, Çukurova Üniversitesi, Mithat Özsan Amfisi, 26-27 Haziran 2008, Adana. 26 Haziran 2008
Göker, Aykut "Geleceğin Tarımı" Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ulusal Tarım Kurultayı, 4. Oturum (17 Kasım 2006), 'Türk Tarımının Geleceği' konulu Panel'de sunulmuştur. 17 Kasım 2006
Göker, Aykut “Bilim Politikalarında Ulusal Boyut: Dünya Örnekleri ve Türkiye” İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 13-16 Haziran 2006, s.669-698. ["Ulusal Bilim Politikası" konulu X. Oturum’da (16 Haziran 2006) sunulmuştur.]
Özlem Yüzak-Aykut Göker / Söyleşi “Yenilikçilik ve Yaratıcılık: Ulusal politika olması şart Özlem Yüzak’ın Aykut Göker’le yaptığı Söyleşi; KalDer’in Önce Kalite dergisi, Nisan 2006; Yıl 14, Sayı 98. Nisan 2006
Göker, Aykut “Avrupa Birliği’nin Bilim ve Teknoloji Politikası: Aramızdaki Açık” ‘Kalaycı, İrfan, Dr., (Ed.), Avrupa Birliği Dersleri: Ekonomi-Politika-Teknoloji, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Ocak 2006.’ içinde [sayfa 405-433].
Göker, Aykut “Yavuz Bayülken Tarafından Hazırlanıp Sunulan ‘Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri’ Başlıklı Rapor Üzerine Görüşler TMMOB-MMO 2005 SANAYİ KONGRESİ, II. Oturum, “KOBİ’lerin Sanayideki Yeri ve Önemi”, 16 Aralık 2005, Ankara. 16 Aralık 2005
Göker, Aykut “Bilim ve Teknoloji Sağlık için Ne Vaat Ediyor? Gelecek Öngörüleri ve Ulusal Politikalar...” Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu, XI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, “Ulusal Bilim Politikaları ve Uzmanlık Dernekleri” Oturumu’nda sunulmuştur; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu, Ankara, 27 Kasım 2005. 27 Kasım 2005
Göker, Aykut “Rafa kaldırılan bilim, teknoloji ve inovasyonla ilgili strateji ve politika tasarılarımız hakkında. Ulusal İnovasyon Girişimi İcra Kurulu’na Gönderilen Mektup (10 Ağustos 2005); TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) Sitesi’nde Ulusal İnovasyon Girişimi için ayrılmış olan sayfalarda yer alıyor. 10 Ağustos 2005
  “Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Çalışması (2002-2004): Çalışmayı Yönlendiren ve Yürütenler ile Panel ve Strateji Gruplarının Üyeleri Listesi” Ulusal İnovasyon Girişimi İcra Kurulu’na Gönderilen Mektubun (10 Ağustos 2005) Eki  
Göker, Aykut “TÜBA’nın 29 Mart 2004’te İstanbul’da Yaptığı ‘Geçmişten Geleceğe Türk Bilim ve Teknoloji Politikaları’ Konulu Toplantı Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme” (in) Geçmişten Geleceğe Türk Bilim ve Teknoloji Politikaları, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Sıra No 10, Birinci Basım: Ocak 2005, Ankara. [Sayfa 116-144] Nisan 2004
Göker, Aykut “Pazar Ekonomilerinde Bilim ve Teknoloji Politikaları ve Türkiye (in) Mahmut Kiper (Ed.), Teknoloji, TMMOB yayını, Mayıs 2004, Ankara. Mart 2004
Göker, Aykut “Onuncu Yılında Türk Bilim ve Teknoloji Politikası: 1993-2003; 3 Şubat 1993 Günü Yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Toplantısında Alınan Kararlar ve Uygulama Sonuçları”   Eylül 2003
Göker, Aykut ULUSAL İNOVASYON SİSTEMİ / Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemini Kurabildi mi? TÜSİAD, Ulusal İnovasyon Sistemi: Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri , Hazırlayanlar: Doç. Dr. Cemil Arıkan’ın Koordinatörlüğünde Müfit Akyos, Prof. Dr. Metin Durgut ve Aykut Göker; Yayın No. TÜSİAD-T/2003/10/362, Ekim, 2003. içinde yer almıştır; s.19-122. Temmuz 2003
Göker, Aykut “Türkiye’de 1960’lar ve Sonrasındaki Bilim ve Teknoloji Politikası Tasarımları: Niçin [Tam] Uygula[ya]madık? ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, “Ulusal Bilim Politikası” Paneli, ODTÜ, Ankara. 05 Haziran 2002
Göker, Aykut “Teknoloji Öngörü Çalışmaları: Dünya Örnekleri ve Türkiye” Konferans, Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere ve Elektronik Derneği Türkiye Şubesi [AFCEA Türkiye], K.K. Eğitim ve Doktrin (EDOK) K.lığı, Ankara. 14 Mayıs 2002
Göker, Aykut ve Musa Özdemir “Kamunun Tarımsal Araştırma Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılması Üzerine İrdelemeler ve Yeni Bir Yaklaşım Önerisi” BİTED, “Türkiye’de Tarımda Bilim ve Teknoloji Politikaları”, Workshop, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. 1-2 Aralık 2001
Göker, Aykut “İnovasyonda Yetkinleşmek / Rekabet Üstünlüğüne Giden Yol: Türkiye’nin Bilim-Teknoloji-İnovasyon Politikaları Üzerine İrdelemeler” Ekonomik Yaklaşım [Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nün Yayın Organı] Kongreler Dizisi II [Gazi üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanlığı ve Rekabet Kurumu'nun İşbirliği ile]: “Rekabet' Nereye Kadar? Nasıl?” Paneli 'nde yaptığı sunuş, Gazi Üniversitesi, Ankara. Bu sunuş, diğer sunuşlarla birlikte, Ekonomik Yaklaşım dergisinin ‘İlkbahar 2003' tarihli özel sayısında yayımlandı (Cilt 14, Sayı 47).] 7-8 Kasım 2001
Göker, Aykut “Ulusal İnovasyon Sistemi Açısından Üniversite-Sanayi İşbirliği” MMO İstanbul Şubesi, Üniversite-Sanayi-Oda Ortak Etkinliği: “Üniversite-Sanayi-Oda ve Kamu Kuruluşları Arasında İşbirliği Nasıl Geliştirilir” Paneli, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Davut Paşa Kampüsü. 26-30 Eylül 2001
Durgut, Metin ve Aykut Göker, Aykutmet Ş. Üçer “Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ana Metin) ODTÜ Ekonomi Kongresi V, ODTÜ, Ankara.

Sabancı Üniversitesi ve Teknoloji Yönetimi Derneği “Teknoloji Öngörüsü ve Stratejik Planlama” Konferansı
, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
10-13 Eylül 2001

24-26 Mayıs 2001
  “Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ek I)  
  “Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ek II)    
  “Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ek III)    
  “Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ek IV)    
Göker, Aykut “Bilim ve Teknoloji Politikalarına Giriş için ‘Enformasyon Toplumu’ Üzerine Kavramsal Bir Yaklaşım Denemesi mülkiye [dergisi], Eylül-Ekim 2001, Cilt XXV, Sayı 230. Eylül-Ekim 2001
Göker, Aykut Teknoloji Yeteneğini Geliştirmede ‘Offset’lerden Yararlanma İmkânları -Bilgi Notu- Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) için hazırlanmıştır. Temmuz 2001
Göker, Aykut Start-up Desteği: İrlanda Örneği-Bilgi Notu- Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) için hazırlanmıştır. Temmuz 2001
Göker, Aykut [Tarama / Derleme] "Foresight'ın Anlamı ve Türkçe Karşılığı Olarak Kullanılan 'Öngörü' Sözcüğü Üzerine Sözlük ve Ansiklopedik Sözlük Taraması" 10-13 Eylül 2001'deki ODTÜ Ekonomi Kongresi'nde sunulan "Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi" için hazırlık çalışması. Temmuz 2001
Göker, Aykut “2020 Yılında Tıbbi Teknoloji Türk Tabipleri Birliği 50. Büyük Kongresi, “2000-2020 Sürecinde Nasıl Bir Dünya, Türkiye, Sağlık, Tıp Ortamı Öngörülebilir, Oluşturulabilir?” konulu Özel Oturum, Ankara. [Bu sunuş, diğer sunuşlarla birlikte, Türk Tabipleri Birliği tarafından Nisan 2002’de aynı konu başlığıyla bir kitap hâlinde yayımlandı.] 1 Temmuz 2001
Göker, Aykut “Bilim ve Teknolojide Değişim; Değişen Mühendislik Profili: Geleceğin Mühendisi” Seminer Notu, BİLKENT Üniversitesi, Science, Technology, and Society Course, BİLKENT Ünivesitesi, Ankara. 8 Kasım 2000
Göker, Aykut “Prodüktivite, İnovasyon Yeteneği ve Teknoloji” MPM, “Rekabet Gücü, Teknoloji ve Verimlilik”, Tartışmalı Toplantı, MPM, Ankara. 25 Ekim 2000
Göker, Aykut “Biotechnology and Genetic Engineering in Science and Technology Policy of Turkey” TÜSİAD-Sabancı University Worksop on “Biotechnology: Opportunities and Challenges”, Sabanci University, İstanbul. 6-7 Ekim 2000
Göker, Aykut “Uruguay Turu Nihai Senedi’nde Sübvansiyonlar Konusu: Türkiye Açısından Değerlendirmeler İktisat dergisi, Ekim 2000, Sayı 406. Ekim 2000
Göker, Aykut “Bilgiye Dayalı Ekonomi ve Türkiye Açısından Durum ODTÜ Verimlilik Topluluğu, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 10. Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması, ODTÜ, Ankara. 08 Eylül 2000
Göker, Aykut “Gelecek için Bilim ve Teknoloji : Pazar Ekonomilerinde Teknoloji Kestirim ve Teknoloji Öngörü Çalışmaları” Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Derneği (BİTED), “Küreselleşen Dünyada Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları” Sempozyumu, Işık Üniversitesi Konferans Salonu, Maslak, İstanbul. 25 Mayıs 2000
Göker, Aykut “Ulusal İnovasyon Sistemi ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Geleneksel Bahar Paneli IV: “Bilimsel Araştırmada Üniversite-Sanayi İşbirliği”, Ankara Üniversitesi, Ankara. 20 Nisan 2000
Göker, Aykut “Niçin Bilim ve Teknoloji Politikası; Niçin Ulusal” Söyleşi, Sosyal Demokrasi Derneği, Ankara. 25 Mart 2000
Göker, Aykut [Çeviri/Derleme] “Pazar Ekonomilerinde Araştırma ve İnovasyonu Teşvike Yönelik Kamu Müdahalesinin Ekonomik ve Sosyopolitik Nedenleri Avrupa Birliği Beşinci Çerçeve Programı’nın temel felsefesi ile ilgili olarak Paraskevas Caracostas ve Uğur Muldur’un hazırladıkları ve Avrupa Komisyonu tarafından 1998 yılında yayımlanan “Society, The Endless Frontier” adlı çalışmadan derlenmiştir. Mart 2000
Göker, Aykut “Yeni Teknolojiler; Sanayide Değişim ve Yeni Sanayiler TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 1999 Sanayi Kongresi, Ankara.

[MMO Sanayi Kongresi 99 Bildirileri içinde.]
Aralık 1999
Göker, Aykut “Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politikası Tasarımı için Araştırma İhtiyacı İTÜ, “Bilim, Teknoloji ve Toplum” Uluslararası Sempozyumu kapsamındaki “Bilim-Teknoloji-Toplum Y. Lisans Programı Üzerine” Seminer, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maçka İstanbul. 14-15 Nisan 1999
Göker, Aykut “Bilim ve Teknolojideki Değişimin Toplumsal Etkileri ve Politika Tasarımı” İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Bilim, Teknoloji ve Toplum” Uluslararası Sempozyumu, “Bilim, Teknoloji ve Toplum Üçgeninde Türkiye” Paneli, Maçka, İstanbul.

[(in) Ansal, Hacer and Deniz Çalışır, (Eds), Science, Technology and Society Symposium / Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Toplum Sempozyumu, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü / Institute of Social Sciences Publication, No:1, Istanbul, 1999.]
14-15 Nisan 1999
Göker, Aykut “İnovasyonun Değişen Ortam ve Şartları: Hükümetlerin / Devletin Yeni Rolü” Seminer Notu [OECD/DSTI/STP’nin bilim-teknoloji-inovasyon politikaları ile ilgili son çalışmalarından (1998-1999) derlenmiştir], ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Y. Lisans Programı, ODTÜ, Ankara. Nisan 1999
Göker, Aykut "Küreselleşme Sürecinde Niçin Bilim ve Teknoloji Politikası; Niçin Ulusal?” Marksizm ve Gelecek, Bahar 1999.

[İlk biçimiyle, Toplum ve Bilim, sayı 77, Yaz, 1998.]
1999
Göker, Aykut “Ulusların Bilim ve Teknoloji Yeteneği Üzerine [Söyleşi]” (in)Kansu, Işık., (Ed.), Yeni Uluslararası Düzen: Masaldan Bunalıma, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul. 1999
Göker, Aykut “Science and Technology Policy of Turkey: a brief review in respect of the agricultural sector” International Conference on Science and Research Policy in Turkish Agriculture, AERI (Agricultural Economics Research Institute), Ankara. 21-22 Aralık 1998
Göker, Aykut “Science and Technology Policy of Turkey: A Brief Outlook” NATO-ARW on “Strategies of the International Scientific Cooperation in South East Europe”, Sofia.

[(in) Pak, Namık K., and Kostadinka Simeonava and Ergun Türkcan, (Eds.) Strategies of the International Scientific Cooperation in South East Europe, IOS Press, Ohmsha, 2000.]
28-31 Ekim 1998
Göker, Aykut “SMEs and Technological Innovation Policies: Some Country Examples” NATO ARW on “Innovation and Market Globalization: The Position of SMEs”, Samarkand, Uzbekistan.

[(in) Corsi, Carlo and Ali Akhunov, (Eds.) Innovation and Market Globalization: The Position of SMEs, IOS Press, Amsterdam; Washington, DC, c2000.]
20-22 Eylül 1998
Göker, Aykut “Niçin Bilim ve Teknoloji Politikası: Tarihsel Gelişim, Dünya Örnekleri ve Türkiye” TÜBİTAK Bilim Kurulu Toplantısı. 10 Ekim 1998
Göker, Aykut “Niçin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası” TMMOB Makina Mühendisleri Odası 1997 Sanayi Kongresi, Ankara.

[MMO, ’97 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı: Toplu Bakış, Yayın no 209 içinde.]
18-20 Aralık 1997
Göker, Aykut “Productivity, Science and Technology Management Systems, and the Innovation Opportunities” NATO ARW on “Globalization of Science and Technology: A Way for CIS Countries to New Markets”, Tashkent, Uzbekistan.

[(in) Corsi, Carlo and S. Kudrya, (Eds.) Globalization of Science and Technology: A Way for CIS Countries to New Markets, Kluwer Academic Publishers, NATO ASI Series, Dordrecht / Boston / London, July 1998].
23-25 Eylül 1996
Göker, Aykut ve Tülay Akarsoy “Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikası” ODTÜ Endüstri Mühendisliği Verimlilik Topluluğu, Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması: Teknoloji Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Semineri, Denizli.

[TÜRKİŞ, Ekonomide Durum, Güz 1996’da yayımlandı.]
29 Ağus. - 2 Eylül 1996
Göker, Aykut “Üniversite-Sanayi İşbirliğini Doğuran Nedenler” Panel, TMMOB Fizik Mühendisleri Odası, VI. Fizik Mühendisliği ve Teknik Kurultayı, TÜBİTAK-Feza Gürsey Salonu, Ankara. 6 Mart 1996
Göker, Aykut “Teknolojik Gelişmeler ve Türkiye’nin Teknoloji Geliştirme Koşul ve Olanakları” TMMOB, Kentsel ve Kırsal Alan Gelişme Stratejileri Semineri, Ankara.

[TMMOB, Gelişme Stratejileri, Workshop Dizisi:1, Ekim 1996 içinde.]
13-14 Ocak 1996
Göker, Aykut “Türkiye Sanayiinde Rekabet Gücü ya da Teknoloji Faktörü” TMMOB Makina Mühendisleri Odası 1993 Sanayi Kongresi'nde Açılış Bildirisi olarak sunulmuştur.
Bkz. TMMOB ’93 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı 1. Cilt: Türkiye Sanayiinin Rekabet Gücü ve Stratejisi, Hazırlayan TMMOB/MMO, s. 118-149.
[Ayrıca, ‘Göker, H. Aykut, Bilim Teknoloji Sanayi Üçlemesi, Sarmal Yayınevi, İstanbul, Şubat 1995’ içinde yer almıştır.]
Eylül 1993
Göker, Aykut “Teknolojiye Yetişme Sorunu: Japonya – G. Kore Modeli ve Türkiye” ODTÜ İktisat Bölümü, Seminer.

[Göker, H. Aykut, Bilim Teknoloji Sanayi Üçlemesi, Sarmal Yayınevi, İstanbul, Şubat 1995 içinde.]
3 Mayıs 1993
Göker, H. Aykut "Serbest Pazar Ekonomisi" Ülkelerinde Sanayi(leşme)-Teknoloji(ye Yetişme) Politikaları ve Devletin Rolü -Bir aykırı model/1980'ler Türkiye'si üzerine irdelemeler- T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası, Bursa Şubesi, Ocak 1993, MMO Yayın No. 152
Elektronik kopyasına 29 Mayıs 2015’te www.inovasyon.org’ta yer verilmiştir.
Ocak 1993
Göker, Aykut “Teknolojiye Yetişme Sorunu ve Sovyetler Birliği Deneyimi” MMO Teknoloji Tartışmaları, Ankara.

[Göker, H. Aykut, Bilim Teknoloji Sanayi Üçlemesi, Sarmal Yayınevi, İstanbul, Şubat 1995 içinde.]
20 Haziran 1992
Göker, Aykut “İşçi Sendikalarının Gündemleri için Bir Ek madde Önerisi: İş Sürecinde Değişim ve Teknoloji Sorunu” Petrol-iş ’91 Yıllığı.

[Göker, H. Aykut, Bilim Teknoloji Sanayi Üçlemesi, Sarmal Yayınevi, İstanbul, Şubat 1995 içinde.]
Nisan 1992
Göker, Aykut “Bilim-Teknoloji-Sanayi Üçlemesi ve Gelişmekte Olan Ülkeler” Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyeleri ile Söyleşi.

[Göker, H. Aykut, Bilim Teknoloji Sanayi Üçlemesi, Sarmal Yayınevi, İstanbul, Şubat 1995 içinde.]
8 Ocak 1992
Göker, Aykut “Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler ve Türkiye” BİLKENT Üniversitesi Öğrenci Derneği Etkinlikleri.

[Göker, H. Aykut, Bilim Teknoloji Sanayi Üçlemesi, Sarmal Yayınevi, İstanbul, Şubat 1995 içinde.]
5 Aralık 1990
Göker, Aykut Akaryakıt Tasarrufu ve Ulaşım Politikası TMMOB Makina Mühendisleri Odası’na sunulan danışmanlık bilgi notu Ekim 1990
Göker, Aykut;
Ronald Dore’dan çeviri
Geç Kalanların Sorunları "Latecomers' Problems" özgün adıyla ‘The European Journal of Development Research, Vol. 1, No 1, June 1989, pp. 100-107’de yayımlandı.
Türkçe çevirisi, "Geç Kalanların Sorunları" başlığıyla ‘Mühendis ve Makina, Ocak 1991, Cilt 32, Sayı 372 ve Endüstri Mühendisliği, Mayıs-Haziran 1991, Sayı 13'te yayımlandı.
Bu çeviri 2015 Mayıs’ında yeniden gözden geçirildiği biçimiyle www.inovasyon.org’ta yer almaktadır.
Ocak 1991
Göker, Aykut;
Raphael Kaplinsky’den çeviri
‘Teknolojik Devrim’ ve İmalat Sanayiinde Uluslararası İşbölümü: Üçüncü Dünyanın Yeri? ”Technological Revolution’ and the International Division of Labour in Manufacturing: A Place for the Third World?” özgün adıyla ‘The European Journal of Development Research, Vol. 1, No 1, June 1989, pp. 5-37’de yayımlandı.
Türkçe çevirisi, "Teknolojik Devrim' ve Uluslararası İşbölümünde Üçüncü Dünya’nın Yeri" başlığıyla ‘Mühendis ve Makina, Ekim 1990, Cilt 31, Sayı 369 ve Kasım 1990, Cilt 31, Sayı 370’ ile ‘Endüstri Mühendisliği, Ocak 1991, Sayı 11 ve Mart 1991, Sayı 12'de yayımlandı.
Bu çeviri 2015 Nisan’ında yeniden gözden geçirildiği biçimiyle www.inovasyon.org’ta yer almaktadır.
Ekim 1990
Göker, Aykut;
Ashoka Mody’den çeviri
Enformasyon Sanayilerini Geliştirme Stratejileri ”Strategies for Developing Information Industries” özgün adıyla ‘The European Journal of Development Research, Vol. 1, No 1, June 1989, pp. 38-59’da yayımlandı.
"Enformasyon Sanayilerini Geliştirme Stratejileri" başlığıyla Türkçeye çevrilen makalenin bazı bölümleri ‘MMO, Elektronik Sanayii Sektör Raporu, Kasım 1991, MMO Yayın No. 149/41’ içinde yer aldı.
Çevirinin tam metni, daktiloda yazılmış ve 1990 tarihini taşıyan özgün biçimiyle kâğıt ortamdan elektronik ortama aktarılarak, ilk kez www.inovasyon.org’ta yayımlanmaktadır (Nisan 2015).
Eylül 1990
Göker, Aykut;
Christopher Freeman’dan çeviri...
Yeni Teknoloji ve Yetişme Sorunu "New Technology and Catching Up" özgün adıyla The European Journal of Development Research dergisinin Haziran 1989 tarihli 1. cilt, 1. sayısında yer alan bu makale, A. Göker’in çevirisiyle, Mühendis ve Makina dergisinin Eylül 1990 tarihli 31. cilt, 368. sayısı ile Endüstri Mühendisliği dergisinin Kasım 1990 tarihli 10. sayısında yayımlanmıştır.
Çeviri, 2004 Eylül’ünde yeniden gözden geçirilmiş biçimiyle www.inovasyon.org’ta yer almaktadır.
Eylül 1990
Göker, Aykut Christopher Freeman, Ashoka Mody, Raphael Kaplinsky ve Ronald Dore’dan çevrilen Makaleler Hakkında   Ağustos 1990
Göker, Aykut Bilim Teknoloji Sanayi Üçlemesi ve Türkiye Üzerine Söyleşiler Yazarın 1989 Mart’ından 1993 Eylül’üne kadar olan dönemde yaptığı bazı söyleşiler ve sunuşlarıyla, aynı dönemde dergi ya da yıllıklarda yayımlanan bazı yazılarına ait bir derleme...
www.inovasyon.org; 24 Mart 2015
Aynı adla kitap hâlinde basımı: Sarmal Yayınevi, İstanbul, Şubat, 1995.
Mart 1989-Eylül 1993
Göker, Aykut (Hazırlayan) Beyin Göçü Bilgi notu olarak hazırlanmıştır. Metinde yer alan tablolar ve diğer sayısal veriler (bu verilerin geçtiği örneklerle birlikte), bu bilgi notunu hazırlayan A. Göker’in TÜTED (Tüm Teknik Elemanlar Derneği) adına katıldığı, 11-12 Aralık 1978’de Barselona’da düzenlenen Beyin Göçü Semineri’nde (Séminaire International Sur L’Exode Des Compétences, 11-12 Décembre 1978, Barcelone) ‘Union Marocaine du Travail’ temsilcilerinin sunduğu “The Exodus of Skills” başlıklı bildiriden alınmıştır. Yeri geldikçe bildiride geçen özgün kaynakçalar da zikredilmiştir. 1978-79